Varstvo osebnih podatkov

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

RCS d.o.o, Kočevarjeva ulica 10b, 8000 Novo mesto
tel: 07/337 55 30, info@rcsagencija.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Zupančič Nives, strokovna delavka
tel.: 041/861 804, info@rcsagencija.si

Namen obdelave osebnih podatkov

 • Opredeliti trenutno aktualna in v prihodnosti prosta delovna mesta za kandidata oz. iskalca zaposlitve,
 • izpolnjevati pogodbene obveznosti iskanja zaposlitve za kandidata oz. iskalca zaposlitve pri različnih uporabnikih, ki so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, 
 • pošiljanje življenjepisa in osebnih podatkov potencialnim delodajalcem, ki so pravne osebe zasebnega ali javnega prava v obravnavo,
 • obveščanje kandidata oz. iskalca zaposlitve o morebitnih delovnih priložnostih preko e-pošte, telefona, pošte.  

V zgoraj navedene namene bomo od vas zbirali sledeče osebne podatke: Ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, naslov prebivanja, mobilni in stacionarni telefon, elektronska pošta, vozniško dovoljenje, delovne izkušnje in prejšnji delodajalci, dokončana izobrazba, trenutno stanje zaposlitve, lasten avto, trenutni odpovedni rok, življenjepis. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (Uredba GDPR 6(1) b člen).

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so naročniki upravljalca, ki so fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti in pravne osebe zasebnega ali javnega prava v RS.

Hramba osebnih podatkov

Družba hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za podani namen zbiranja osebnih podatkov. Osebne podatke zbrane in/ali obdelane na podlagi zakona hrani do preteka zakonskega roka, ki je na podlagi zakona predpisan za hrambo osebnega podatka. Osebne podatke zbrane na podlagi osebne privolitve hrani upravljalec do preteka namena, za katerega je bil posamezni osebni podatek predan z varnostno dobo zakasnitve (možnost ponovne uporabe enega leta).

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Vaše podatke lahko razkrivamo tretjim osebam. Podatke razkrivamo v zgoraj omenjene namene. To počnemo v naslednjih primerih:

 • Našim dobaviteljem

V podporo našemu razmerju z vami lahko na primer angažiramo ponudnika administrativnih in operativnih del. Za ohranjanje zaupnosti vaših podatkov in spoštovanje vaše zasebnosti bodo ponudniki podvrženi pogodbenim in drugim zakonskim obveznostim ter bodo deležni le dostopa do podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih funkcij; dotični dobavitelji so običajno ponudniki informacijsko-tehnoloških storitev (gostijo ali podpirajo naše informacijsko-tehnološke sisteme, vključno s podatki o vas), dobavitelji revizijskih, pravnih, finančnih in računovodskih storitev (morda morajo upravljati s podatki o kandidatih za obdelavo obveznosti in terjatev). Angažiramo lahko tudi ponudnike informacijsko-tehnoloških storitev in rešitev, ki lahko vključujejo razgovor preko videa in orodja s katerimi izvajamo psihološka, osebnostna in karierna testiranja.

 • Našim naročnikom/potencialnim delodajalcem

Vaše podatke bomo lahko delili z našimi naročniki, ki ponujajo prosta delovna mesta/napotitve, za katere bi se lahko zanimali oziroma z našimi naročniki, ki jih zanima vaš profil. V zvezi z vašimi podatki so dolžni spoštovati pogodbene obveznosti ter druge obveznosti glede zaupnosti, ki jih imajo do nas in do vas.

 • Državnim institucijam

V primeru zaposlitve bomo lahko vaše podatke lahko posredovali Zavodu za zdravstveno zavarovanje (prijava, odjava v zavarovanje, spremembe, prijava – odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni), Zavodu RS za zaposlovanje (prijava v eDOR ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi), Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za pridobivanje podatkov o pokojninski dobi, na podlagi pooblastila), Finančnemu uradu RS (podatki o vzdrževanih družinskih članih, dohodku).

 • Državnim organom, prekrškovnim oziroma organom kazenskega pregona

Vaše podatke bomo lahko razkrili, če po naši lastni presoji verjamemo, da smo za to pravno zavezani ali pooblaščeni oziroma, da bi bilo to preudarno storiti.

 • Podatki se lahko delijo s v poslovni skupini povezanimi družbami, ki podjetjem zagotavljajo informacijsko-tehnološke funkcije.
 • Podatki se lahko delijo tudi s podružnicami v poslovni skupini povezanimi družbami, področno, kjer ste izrazili interes za priložnosti na tem trgu oziroma kjer v poslovni skupini povezane družbe zaznajo, da lahko imate določene sposobnosti, ki se na tem trgu zahtevajo oziroma ki so lahko na tem trgu koristne. Seznam držav, v katerih poslujemo v poslovni skupini povezanih družb.

Podatki se bodo hranili toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani in obdelovani. Po izpolnitvi namena zbiranja bodo izbrisani, uničeni ali blokirani. 

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu v bazo iskalcev zaposlitve ali ob prijavi na razpisano delovno mesto lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete pisno zahtevo na naslov www.rcsagencija.si

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacije o:

 • tem ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: DA. 
 • tem ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Da. Posameznik, ki ne zagotovi osebnih podatkov ne more vstopiti v pogodbeni odnos z upravljavcem.
 • obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Odločitve se ne sprejemajo avtomatizirano, ne oblikujejo se profili.

RCS d.o.o.